Eufy Hard drive

How do you view recordings from the hard drive?
How do you add a new camera to the Eufy Cloud?